Gebruikersovereenkomst Dotpin B.V.

Gebruikersovereenkomst Dotpin B.V.

 

Dit is de gebruikersovereenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) waarin de voorwaarden staan die van toepassing zijn tussen jou, de User, en Dotpin voor het gebruik van onze App en het bezoeken van onze Website. Met “Partijen” wordt in deze Gebruikersovereenkomst bedoeld Dotpin en de User gezamenlijk en elk afzonderlijk een “Partij”. Bestudeer deze afspraken goed voordat je van onze App gebruikmaakt of onze Website bezoekt. Door onze Website te bezoeken en/of gebruik te maken van de App van Dotpin bevestig je kennis genomen te hebben van de inhoud van deze Gebruikersovereenkomst en ga je hier uitdrukkelijk mee akkoord. 

 

Definities en betekenissen

App:

De door Dotpin ontwikkelde mobiele applicatie en alle daaraan gerelateerde diensten.

Connected User:

De User die gebruikmaakt van de App met een persoonlijke account verkregen via een (onderwijs)Organisatie waar de User tijdelijk aan is verbonden. Deze User is slechts verbonden met een (onderwijs)Organisatie zolang deze User bij die (onderwijs)Organisatie is aangesloten. Indien deze User op een moment niet meer is verbonden aan een (onderwijs)Organisatie, wordt zij een Freemium User. 

Content:

Al het soort inhoud dat op de Website en App wordt weergegeven waaronder maar niet uitsluitend jouw informatie, berichtenverkeer, studierichtingen, testen en – als je een account hebt gekregen van jouw (onderwijs)Organisatie – ingeleverde opdrachten, skills, loopbaanvragen, notities, oefeningen of opleidingsmogelijkheden.

Dotpin:

Dotpin B.V., gevestigd aan de Nieuwstraat 72 (1381 XV) in Weesp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78095352.

Freemium User:

De User die gebruikmaakt van de App met een persoonlijke account, zonder verbonden te zijn aan een (onderwijs). Indien deze User op een moment wordt verbonden aan een (onderwijs)Organisatie, wordt zij een Connected User.

Intellectuele Eigendomsrechten:

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten waaronder maar niet gelimiteerd tot octrooirechten, gebruiksmodellen, auteursrechten (inclusief softwarerechten) knowhow, database rechten, modelrechten, merkenrechten, servicemerken en rechten van topografie van halfgeleiders, en alle registraties of aanvragen om een van de bovenstaande rechten te registreren.

(Onderwijs)Organisatie:

Een opdrachtgever van Dotpin handelend in de uitoefening van een onderwijsinstelling of bedrijf die toegang heeft tot de door Dotpin ontwikkelde mobiele- en desktopapplicaties, en alle daaraan gerelateerde diensten, om Content te delen met en opdrachten te ontvangen van Connected Users. 

User:

De Freemium dan wel Connected User, zijnde een scholier of werknemer die 16 jaar of ouder is en gebruikmaakt van de App.

Vertrouwelijke Informatie:

alle technische, commerciële, financiële of strategische informatie, gegevens of documenten die mondeling, schriftelijk of via enig ander medium aan de ontvangende Partij worden verstrekt door de bekendmakende Partij, direct of indirect, inclusief maar niet beperkt tot rapporten, marktanalyses, marketingplannen, prognoses, handelsgeheimen en technieken, gegevens, databases, specificaties, knowhow, software, computerprogramma’s en elk ander document, materiaal of informatie gerelateerd aan de Gebruikersovereenkomst.

Website:
www.dotpin.com 

 

Gebruikersovereenkomst

  1. Zowel deze Gebruikersovereenkomst als het Privacy Statement van Dotpin zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming en iedere andere (toekomstige) gedraging in het kader van de Website en/of de App tussen Dotpin en de User. De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden op de Gebruikersovereenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Indien de User niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst en/of het Privacy Statement, kan de User geen gebruik (meer) maken van de Website of de App van Dotpin. 
  3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst op enig moment in strijd met elkaar zijn en geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend zijn, dan wel vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Gebruikersovereenkomst volledig van toepassing. Indien dit gebeurt, zullen Partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging hiervan overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
  4. Als je een account aanmaakt stem je ermee in dat je deze Gebruikersovereenkomst aangaat met Dotpin. Jouw account is persoonsgebonden en via de app-instellingen kun je beperken welke notificaties je in de App ontvangt.
  5. De User die de Gebruikersovereenkomst op afstand is aangegaan met Dotpin, kan de Gebruikersovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen beëindigen. Deze bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Gebruikersovereenkomst op afstand.
  6. Mondelinge afspraken binden Dotpin niet, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd of zodra Dotpin reeds een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
  7. Dotpin kan enkel informatie, gegevens en bescheiden delen met derden, voor zover dat nodig en is ter vervulling van haar diensten. 
  8. User onthoudt zich van alle activiteiten die de dienstverlening van Dotpin kunnen doorkruisen en/of die Dotpin in de uitvoering van de dienstverlening kunnen belemmeren.

 

Dienstverlening Dotpin

  1. Het gebruik van de App en Website voor een User is kosteloos. 
  2. Indien User de App gebruikt als Connected User  heeft ze als Connected User toegang tot meer mogelijkheden in de App vergeleken met een Freemium User. Dit houdt tevens in dat de Onderwijs(organisatie) enkel recht heeft tot inzage in door jou ingeleverde berichten. De rest van jouw informatie in de App is niet inzichtelijk voor de Onderwijs(organisatie). 
  3. User stemt ermee in dat Dotpin kennisgevingen en berichten kan versturen via de Website of App en naar jouw ingevulde contactgegevens. 
  4. Dotpin voorziet in het faciliteren van beschikbare informatie en Content in de App. Dotpin is geen contractpartij in de directe verhouding tussen een (onderwijs)Organisatie en een User. User kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Dotpin aangeboden Content of andere informatie.  In geen geval is Dotpin verantwoordelijk of aansprakelijk voor rechtsgevolgen van een keuze van een User. 
  5. Dotpin kan de Content, met inbegrip van de vorm en functionaliteit, op elk door Dotpin gewenst moment (doen) wijzigen, aanvullen, verwijderen en/of de beschikbaarheid geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. 
  6. Dotpin kan bij de uitoefening van haar diensten derden inschakelen. 
  7. Dotpin zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om haar dienstverlening zorgvuldig uit te voeren, de Website en App te laten werken en neemt voor de beveiliging van gegevens van Users de zorg in acht die in alle redelijkheid van Dotpin kan worden verwacht. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Dotpin en geen resultaatsverplichting jegens de User. 
  8. De Content en overige informatie die Dotpin beschikbaar stelt wordt met grote zorg samengesteld. Derden kunnen ook hun eigen content aanbieden via de Website en App. Dotpin geeft op onderdelen ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties worden onderhouden zoals Studiekeuze123 en Kiesmbo.nl. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Het kan echter voorkomen dat de inhoud op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Dotpin kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de Website en App. Dotpin kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de internetsites en/of pagina’s die door derden worden aangeboden of waarnaar wordt verwezen.
  9. Dotpin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van de (on)beschikbaarheid van de Website en App, eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens op de Website en App, eventuele storingen, virussen, gebreken en/of andersoortige cyberaanvallen of vormen van computercriminaliteit, verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens van de User, de geschiktheid van de Content voor een bepaald doel, of het handelen of nalaten van Dotpin, dan wel van haar personeel of ingeschakelde derden. Dotpin is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
  10. Enige uitsluiting van aansprakelijkheid of enige andere vorm van schade geldt niet indien schade geleden door de User te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Dotpin.
  11. In alle gevallen, daaronder begrepen indien Partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen, is Dotpin pas in verzuim nadat zij door de User op deugdelijke wijze, gedetailleerd en schriftelijk in gebreke is gesteld en Dotpin na verstrijken redelijke termijn die in die ingebrekestelling is gegeven, alsnog niet deugdelijk nakomt.

 

Gebruik Website en App Dotpin

  1. De User zal alle Content en de ter beschikking gestelde Vertrouwelijke Informatie van Dotpin in het kader van haar dienstverlening vertrouwelijk behandelen en niet aan derden doorgeven, zulks op straffe van vergoeding van de schade die hierdoor voor Dotpin zal ontstaan. 
  2. De User zal tijdig alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de diensten van Dotpin. Zodra één of meer gegevens van de User (NAW-gegevens) worden gewijzigd of reeds gewijzigd zijn, zal de User dit zo spoedig mogelijk aanpassen in de App. 
  3. De User staat in voor de juistheid van de gegeven informatie en bescheiden op de App, waaronder de juistheid van de geplaatste informatie in zijn eigen account. 
  4. Voor Dotpin is het van groot belang dat de Website en App worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. User: 
 1. gebruikt de Website en App in lijn met het doel waarvoor ze zijn ontworpen: het vinden van je educatieve en professionele pad;
 2. draagt ervoor zorg dat alle contactgegevens up-to-date zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen onder meer belangrijke kennisgevingen worden misgelopen;
 3. maakt geen account aan met valse gegevens, met inbegrip van accounts die namens anderen of personen jonger dan 16 jaar zijn;
 4. maakt een sterk wachtwoord aan en heeft zelf de verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt via het account. User zal het wachtwoord geheimhouden en het account niet delen met anderen of het account van een andere user gebruiken;
 5. weerhoudt zich van plaatsen van grof taalgebruik, commerciële boodschappen, kwetsende bijdragen of het doen van andere mededelingen of gedragingen die in strijd met de wet en/of rechten van derden (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten). Indien User in geplaatste berichten materiaal van derden gebruikt, dient de bron expliciet te worden benoemd. User is te allen tijde aansprakelijk als blijkt dat auteursrechten of andere soortgelijke rechten van derden zijn geschonden en vrijwaart Dotpin hiervoor;  
 6. zet geen software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen (met inbegrip van crawlers, plug-ins en modules voor browsers, of andere technologieën) in om de Website en App te doorzoeken of anderszins te gebruiken;
 7. zal geen beveiligingsfuncties overschrijven, toegangscontrolesystemen ontwijken of omzeilen, limieten van de Website of App gebruiken, softwarevirussen, wormen of andere schadelijke codes plaatsen of de werking van de Website en App anderszins manipuleren of onredelijk belasten;
 8. zal geen verkregen informatie of gegevens via de Website of App, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dotpin of de relevante derden, kopiëren, gebruiken, openbaar maken of anderszins distribueren; en
 9. voor zover dit niet expliciet hierboven is aangegeven gedraagt User zich zoals dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

Met uitzondering van eventuele handelsmerken en/of logo’s toebehorend aan derden die worden getoond in de Content, berusten alle andere Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content, alsmede de Website en App en alle eventuele daaraan periodiek gemaakte wijzigingen, uitsluitend bij Dotpin.

 

Beëindiging of opschorting 

  1. De Gebruikersovereenkomst tussen User en Dotpin wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Als je deze Gebruikersovereenkomst wilt beëindigen, dan kun je dit op elk gewenst moment doen door je account te sluiten en onze App niet langer te openen of onze Website te gebruiken. 
  2. Indien de User één of meerdere bepalingen van de Gebruikersovereenkomst (herhaaldelijk) niet naleeft, Dotpin goede gronden heeft om aan te nemen dat de User de Gebruikersovereenkomst niet naleeft of na zal leven, en/of er sprake is van andere zwaarwegende omstandigheden waardoor Dotpin de Gebruikersovereenkomst met de User in alle redelijkheid niet in stand kan/wenst te houden, heeft Dotpin het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarmee schadeplichtig te worden met onmiddellijke ingang: (i) de Gebruikersovereenkomst met Dotpin op te schorten, ii) te beëindigen en/of iii) de (gedeeltelijke) toegang tot de App (tijdelijk) onmogelijk te maken. Dotpin behoudt hierbij haar recht op schadevergoeding. 
  3. In geen geval is Dotpin gehouden tot vergoeding van enige schade die uit de opschorting of beëindiging van de Gebruikersovereenkomst kan voortvloeien. 
  4. Enig einde van de Gebruikersovereenkomst, om welke reden dan ook, laat de geldigheid van de bepalingen die naar hun aard geacht worden na het einde door te leven onverlet.

 

Vindplaats en wijziging

  1. De meest recente versie van deze Gebruikersovereenkomst is gepubliceerd op onze Website.
  2. Dotpin kan deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd aanpassen. Indien je op een moment je niet meer kan vinden in de voorwaarden van Dotpin, kun je te allen tijde je account sluiten. Zolang je onze App blijft gebruiken betekent dit dat je instemt met de dan geldende voorwaarden.

 

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

  1. Op de Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de Gebruikersovereenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dotpin is gevestigd. 
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Klachtenregeling en contact

  1. Een eventuele klacht over de service van Dotpin kan worden gemeld bij de klantenservice van Dotpin via feedback@dotpin.com.
  2. Bij Dotpin ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dotpin binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de User een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Mocht je bijvoorbeeld informatie tegenkomen waarvan je denkt dat deze bijvoorbeeld onjuist of onwenselijk is, neem dan contact met ons op via feedback@dotpin.com. Dotpin staat altijd open voor vragen of opmerkingen over onjuistheden of verbeteringen.
  4. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Gebruikersovereenkomst dan kun je contact met ons opnemen via: legal@dotpin.com

 

Laatste update: november 2022